หน้าเว็บ

ยินดัต้อนรับทุกท่านครับ

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร และการมอบหมายงาน
รายวิชา ศิลปะ 5 รหัสวิชา ศ 23101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การวาดภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง อาเซียน


ตัวอย่างภาพผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
รายวิชาศิลปะ 5 รหัสวิชา ศ 23101 ครูประจำวิชา นายกิตติพัฒน์  แดนที่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา


การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
( Environment  and Sufficient  Economy )


การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน (ASEAN)                                           

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วิธีการฝึกขลุ่ยเพียงออ

เพลงไทยเดิมของเรานี้นับว่าเป้นมรดกอันล้ำค่าของเราชาวไทยชิ้นหนึ่งที่พวกเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ เพื่อสืบทอดให้กับคนรุ่นต่อๆไปได้รู้ถึงความเจริญรุ่งเรื่องทางดนตรีของเราซึ่งมีช้านาน
            การอ่านโน้ตเพลงไทย มีวิธีการอ่านเหมือนกับการอ่านหนังสือทั่วๆไป คือ อ่านจากด้านซ้ายไปขวา โน้ต 1 บรรทัดจะแบ่งเป็นช่องๆ รวม 8 ช่อง ดังนี้

_ _ _ ด
_ _ _ ร
_ _ _ ม
_ _ _ ฟ
_ _ _ ซ
_ _ _ ล
_ _ _ ท
_ _ _ ดํ
ช่องแต่ละช่องมีค่าเท่ากับ 1 จังหวะ
             วิธีนับให้นับจังหวะตกที่โน้ตตัวสุดท้ายซึ่งอยู่หน้าเส้นกั้นห้องจากรูป ให้เคาะจังหวะตกที่ตัว โด,เร,มี,ฟา,ซอล,ลา,ที,โด(สูง) รวมต้องเคาะจังหวะ 8 ครั้ง หรือ 8 จังหวะ ทีนี้ลองเคาะจังหวะให้สม่ำสเมอพร้อมกับออกเสียงไปด้วย แล้วลองฝึกเป่าเสียงตามโน้ตอีกที
             เครื่องหมาย  _ _  ใช้เพื่อเป็นตัวเพิ่มเสียงของโน้ตตัวที่อยู่ข้างหน้าเครื่องหมายให้มีเสียงยาวขึ้น การที่เราจะเป่าขลุ่ยให้เสียงโน้ตตัวใดตัวหนึ่งยาวเท่าไรนั้นก็ขึ้นอยู่เครื่องหมาย _ _ ที่อยู่ข้างหลังตัวโน้ตนั้นๆ เป็นตัวบังคับความสั้นยาวของเสียง 
เครื่องหมาย _              มีค่าความยาวของเสียงเท่ากับ 1/4  จังหวะ
เครื่องหมาย _ _           มีค่าความยาวของเสียงเท่ากับ 1/2  จังหวะ
เครื่องหมาย _ _ _        มีค่าความยาวของเสียงเท่ากับ 3/4  จังหวะ
เครื่องหมาย _ _ _ _     มีค่าความยาวของเสียงเท่ากับ 1     จังหวะ 
หรือเครื่องหมาย _ หนึ่งขีดมีค่าเท่ากับโน้ตหนึ่งตัวเช่นตัวอย่าง
_ _ _ ฟ
_ _ _ ซ
_ ล _ ท
_ ล _ ซ
อธิบายวิธีเป่า   เครื่องหมายขีดสามขีดหน้าตัว ฟา เราไม่ต้องเป่า เพราะหน้าเครื่องหมายไม่มีตัวโน้ต ให้เป่าเสียงฟาเลย พร้อมเคาะจังหวะไปด้วยเป่าไปถึง ซอล นับเป็นหนึ่งจังหวะ และจากเสียง ซอล ถึง ลา นับ 1/2 จังหวะ และจาก ลา ไปถึง ที นับ 1/2 จังหวะ และจากเสียง ที ถึง ลา นับ 1/2 จังหวะ และจาก ลา ไปถึง ซอล นับ 1/2 จังหวะ
โน้ตขลุ่ยและเครื่องหมายต่างๆ 
        ด   ใช้แทนเสียง    โด       ปกติ
         ร   ใช้แทนเสียง    เร        ปกติ
         ม   ใช้แทนเสียง    มี        ปกติ
         ฟ   ใช้แทนเสียง    ฟา       ปกติ
          ซ   ใช้แทนเสียง    ซอล    ปกติ
          ล   ใช้แทนเสียง    ลา       ปกติ
          ท   ใช้แทนเสียง    ที        ปกติ 
        ดํ   ใช้แทนเสียง    โด       สูง
         รํ   ใช้แทนเสียง    เร       สูง
         มํ   ใช้แทนเสียง    มี       สูง
         ฟํ   ใช้แทนเสียง    ฟา      สูง
          ซํ   ใช้แทนเสียง    ซอล   สูง


โน๊ตเพลงพื้นเมืองภาคเหนือ : เสียงซอสั่งสาว 
----  -ซ-ด  --ซซ  ฟมรด  -ซทซ  ฟซทด  --รม  -ฟ-ซ
 ----  -ด-ล  ดลซฟ  -มฟซ  ทซทฟ  ซมฟซ  ทซทฟ  ซมรด
 ----  -ซทด  --ทซ  ฟซทด  -รดซ  ทซทด  -ทซท  ซดทซ
 ----  ฟซทด  --ทซ  ทซมฟ  ----  ฟซทด  --ทซ   ทซมฟ
 
 -ซ-ล  มดรฟ  -รฟซ  ดท-ด

โน๊ตเพลงพื้นเมืองภาคเหนือ : ไทยดำรำพัน
สร้อย
---ซ  -มซล  -ซลด  ลดร  มรด
 ----  -ดลล  -ซดล  ซมรมซ  -ซซซ  -รรร  -ดรม  ซรดล
 ----  -ดดด  -ดรม  ซมซล     ----     ดลดร  ----    มรดลด

โน๊ตเพลงพื้นเมืองภาคเหนือ : สาวเจียงฮาย 
(สร้อย)---ซ  ----  ซลซด  ----  รฟรดท  --ซด  -ทลซ)
 ----  -ล-ซ  --ดร  -ฟ-ซ  --ดร   -ฟ-ซ  -รฟซ  -ฟดร
 ----  -ฟ-ด  --ซท  -ท-ด  ---ฟ  -ฟ-ด  --ซฟ  ซล-ซ
 ----  -ซ-ท  ---ด  -ด-ร  ---ร   -ฟ-ท  ---ด  -ด-ด
 ----  -ด-ซ  ---ซ  -ด-ล  -ลซด   -ล-ล   --ซฟ  -ดลซ

โน๊ตเพลงพื้นเมืองภาคเหนือ : กระต่ายลอยคอ
ท่อน 1
--ซซ   มรลด   ลซดล   ซมลซ   --มซ   มซมม   รซรม   รดมร
---  รทลซ   -มลซ   มซลด 
ท่อน 2
--ซซ   มซลด   ลซดล   ซมลซ   --มร   มดรม   --ซร   มรดล
--ดล   ซมซล   --ดล   ซดรม    --รด   --รด
UploadImage

เพลงชาติไทย
โน้ตเพลงชาติไทย
ดดมซ
- ซซล
ทดํรํมํ
- - - -
รํดํลซ
ลทดํมํ
ดํรํดํดํ
- ดํดํดํ
ดดมซ
- ซซล
ซฟลซ
- - -
มฟม -
รร - -
รรมร
- ด- ด
ดดมซ
- ซซล
ซฟลซ
- - -
- ซลท
- ลรํ -
- ลทล
- - -
- - -
ลซฟร
- - -
ลซมด
-ดมร
- รรล
- ทลซ
- - - -
ดดมซ
- ซซล
ทดํรํมํ
- - - -
รํดํลซ
ลทดํมํ
ดํรํดํดํ
- ดํดํดํตัวอย่างการขับร้องเพลงชาติไทย


ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย

วันอาสาฬหบูชา

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของอาเซียน

อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ?

ลักษณะวลีและประโยคพื้นฐาน

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี

เรียนรู้จากนิราศ

เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ 1

ระบบคอมพิวเตอร์

การตากข้าว สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3

คุณสมบัติของรัฐมนตรี

อาณาเขตประเทศไทย

Adjective ตำแหน่งของคุณศัพท์ ( Position )
ทำไมแมลงปอต้องบินไปแตะผิวน้ำ
(อ่าน 148)
ประโยชน์ของ "ขมิ้นต้น"
(อ่าน 518)
นวดแก้ปวดไม่ใช้มือ ศาสตร์บำบัดล้านนา
(อ่าน 1021)
สรรพคุณของ "ปวยเล้ง"
(อ่าน 1307)
ประเพณีการบอกหมาก ในงานแต่งงาน
(อ่าน 1302)
วิธีปลูกหอมญี่ปุ่น
(อ่าน 257)
ปลูกเมล่อนหน้าแล้ง
(อ่าน 641)
"มะรุม" พืชมหัศจรรย์
(อ่าน 2533)
เลค ฮิลเลอร์ ทะเลสาบสีชมพู ประเทศออสเตรเลีย
(อ่าน 1647)
10 เรื่องที่ควรรู้ ก่อนคิดจะเลี้ยง "ไซบีเรียน ฮัสกี้"
(อ่าน 398)
มาทำความรู้จัก "พริกหวาน" กันเถอะ
(อ่าน 428)
คุณประโยชน์ของ "มะเขือเทศ" ที่ดีต่อร่างกาย
(อ่าน 1670)